درخشش ناچيز يه ذهن آشفته

با ترس و سكوت ,فراموشي و تقلا زندگي ميسازيم.

اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
4 پست
عید
2 پست
بهاریه
4 پست
شعر
24 پست
پاییز
2 پست
نقد_فیلم
1 پست
نوروز
1 پست
سال91
1 پست
ادبی
2 پست
افسردگی
1 پست
داستان
1 پست
خاطره
2 پست
مرگ
1 پست
غم
1 پست
حال_بد
1 پست
عشق
5 پست
گمگشتگی
2 پست
سبز
1 پست
ژاله
1 پست
فیلم
1 پست
سینما
1 پست
درددل
1 پست
ناامیدی
1 پست
خادمی
6 پست
اسفند
1 پست
بهار
1 پست
پروانه
1 پست
رمضان
1 پست
سیاسی
1 پست
ایران
1 پست
اعتراف
1 پست
طنز
1 پست
خستگی
1 پست
مبارزات
1 پست
آدمیت
1 پست